=
Polityka prywatności i ochrony danych osobowych
Polityka Prywatności Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu. §1 Definicje §2 Inspektor Ochrony Danych Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem (firmą "Lupusco Dariusz Wilk", prowadząca działalność pod adresem: ul. Dębowa 12, 55-010 Radwanice, mail kontaktowy: rodo@apartamentyinwestycyjne.eu). §3 Rodzaje Plików Cookies §4 Bezpieczeństwo składowania danych §5 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie §6 Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów: §7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies: Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie. §8 Rodzaje gromadzonych danych Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis. Anonimowe dane gromadzone automatycznie: Dane gromadzone w formularzu kontaktowym: Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych. §9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.: Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Newsletter Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego - serwisu Freshmail. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy. Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora. Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - home.pl SA Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 22 maja 2024 r. ------------------------------------------------------------   Obowiązek informacyjny RODO   Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie do Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce. Kto jest administratorem danych? Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "Lupusco Dariusz Wilk", prowadząca działalność pod adresem: ul. Dębowa 12, 55-010 Radwanice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8981526816, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Jak można skontaktować się z administratorem danych? Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych? Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem. Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła? Dane pozyskiwane są z następujących źródeł: Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych? W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.) Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności. Jakie są cele przetwarzania przez nas danych? Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora? Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe? Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.) W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą. Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych? Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator. Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu. Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi: Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską? Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis. Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji? Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?               Wydanie 2.0 (22.05.2024 r.)